Jump to content

Guidelines

I.  PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest InterMedia - Dawid Pieron, ul. Młody Orzeł 1/17, 28-440 Działoszyce, zwany dalej "Administratorem". Dane kontaktowe: [email protected]., tel. 505-104-397

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

a.       W celu  niezbędnym do korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja uprawnień Użytkownika z tytułu przystąpienia do serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)),

b.      W celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w szczególności w celach: archiwalnym, tworzenia kopii zapasowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgromadzonych w Serwisie, w celach niezbędnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

c.  Przesyłania przez Administratora informacji handlowej Użytkownikowi, na wskazany przez niego adres e-mail podstawą do takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO)

3. Administrator będzie przetwarzał dane Użytkowników przez okres:

a)      Posiadania konta w Serwisie przez Użytkownika. Dane Użytkownika, którego konto zostało usunięte mogą być przetwarzane przez Administratora na kopii zapasowej do momentu aktualizacji tej kopii.

b)      W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do czasu ich realizacji lub wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu na takie przetwarzanie.

c)      W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, dane użytkowników mogą być przetwarzane w tym celu do momentu wycofania takiej zgody. 

4. Dane Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

a)       podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

b)      podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora

 

5. Administrator informuje, że wszystkim Użytkownikom Serwisu przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

a.       Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,

b.      Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, gdy dane te są nieprawidłowe, lub niekompletne,

c.       Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym"), przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie w przypadku gdy:
- dane te nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane,
- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
- Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, a nie ma innej podstawy przetwarzania jego danych,
-  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

d.      Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika  w przypadku gdy:
- Użytkownik kwestionuje prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie danych  jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już tych danych do swoich celów lecz osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
- Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych - do czasu ustalenia czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstawy sprzeciwu.

e.       Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Użytkownik ma prawo żądania przesłania  jego danych osobowych innemu administratorowi gdy jest to technicznie możliwe.

f.       Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy podstawą prawa  przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

g.      Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h.      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do przestrzegania ochrony danych osobowych w Polsce (aktualnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)– o ile Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

6. Podanie danych do celów założenia Konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia Konta w Serwisie.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.